วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ เลขทะเบียน กน 4914 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำห้วยโกรกขี้หนู หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำระบบประปา อบต.พะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
วัสดุเเละอุปกรณ์ป้องกันโควิด -๑๙ ตามโครงการมาตรการควบคุมโรคเเละป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๐๑๙ (Covid-๑๙)
2  มิ.ย. 2564
ทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการมาตรการควบคุมโรคเเละป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)