วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่สำหรับใช้เป็นศูนย์กักกัน/พักคอยโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อชุดที่นอนตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีสตรีทไลท์ 50 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักและฝารางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีสตรีทไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง