วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
ซื้อปั๊มบาดาล (ซับเมิส) AC/DC 1500 w+สายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ (ระบบประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์
8  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่9 (ซอยบ้านนายธง) ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-01 บ้านโนนประดู่ หมู่ที่1 ถึงโกรกตาพลู ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง