วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งพ 973 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-65-0004 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด(เดือนเมษายน2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กษ 825 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีการศศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด(เดือนมีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง