วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2564
จ้างเหมาเปิด-ปิด ทางน้ำ, ซ่อมแซมถนนชำรุดจากปัญหาน้ำท่วมภายในตำบลพะงาด (รอบแรก 24-30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุปิดทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่5 บ้านดอนพะงาด ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมายกรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อถังยังชีพ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 4914 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนพะงาด หมู่ 5 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสะแกแสง หมู่ 2 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะงาดประจำปีงบประมาณ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่10 (ซอยถนนดำ-หลุมปูน/ต่อคอนกรีตเดิม) ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง