วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 87-3564 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนรวมติดตั้งพร้อมโครงไม้ยูคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อป้ายประกาศผลการนับคะแนนรวมติดตั้งพร้อมโครงไม้ยูคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
เหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กษ 825 นครราชสีมา
19  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ299-0016 สายบ้านดอนใหญ่ถึงสายบ้านบุละกอ หมู่ที่7 บ้านดอนใหญ่ ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
19  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.229-0016 สายบ้านดอนใหญ่ ถึง สายบ้านบุละกอ หมู่ที่ 7 บ้านดอนใหญ่ ตำบลพะงาด โดยวิธีคัดเลือก
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อบัตรเลือกตั้งและวัสดุเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง