วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2565
จ้างเหมาวางท่อเมนส่งน้ำประปา บ้านหนองไอ้เผือก หมู่8 และบ้านใหม่ หมู่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายสวน บ้านหนองบอน หมู่ 9 (2 ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อโครงการร่วมงานบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น ระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริมนม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง