วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่น้ำ หมู่4 (3ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองวาย บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายเลียบลำห้วยโกรกขี้หนู บ้านโนนประดู่ หมู่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านสะแกแสง หมู่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ หมู่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัว บ้านแปะ หมู่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านหนองไข่น้ำ หมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสะแกแสง หมู่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไอ้เผือก หมู่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง