วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายในเขตตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านสะแกแสง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงกา่รก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมน บ้านดอนพะงาด หมู่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลงลูกรังภายในตำบลพะงาด จำนวน 6 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง