วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.พะงาด และโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.พะงาด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-550003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาวางท่อเมนประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง