วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 (สายบ้านดอนใหญ่ - ดอนสระจันทร์ ตำบลถนนโพธิ์) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,360.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-0003 สายทางวัว บ้านแปะ หมู่ 3 ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 230 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายดี บ้านสะแกสง หมู่ 2กว้าง 3.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมหลังคา ฝ้า เพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะงาด(เดือนกันยายน65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายสวนบ้านโนนประดู่ หมู่ 1 ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง