วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-001 สายโนนประดู่ ? โกรกตาพลู หมู่ที่ 1 บ้านโนนประดู่ ตำบลพะงาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,509.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยว่า 15,054.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กษ 825 นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐01-55-๐๐03 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-001 สายโนนประดู่ ? โกรกตาพลู หมู่ที่ 1 บ้านโนนประดู่ ตำบลพะงาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,509.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยว่า 15,054.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-001 สายโนนประดู่ ? โกรกตาพลู หมู่ที่ 1 บ้านโนนประดู่ ตำบลพะงาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,509.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยว่า 15,054.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าทำผมตามโครงการร่วมงานบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าทำผมรำโทนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำยาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทรายกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในเขตตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง