วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 299-0004 สายบ้านสะแกแสง โคกเดิ่น หมู่ 2 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยว่า 7,200.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
วัสดุสำนักงาน
7  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ป้๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง