วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขเลขครุภัณฑ์ 003-56-0001 (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อผลผลิตทางการเกษตร ตกแต่งรถผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำโครงสร้างพร้อมตกแต่งรถธิดาพริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะงาด(ธ.ค.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมาบเลขครุภัณฑ์ 003-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุด ประสบอุทกภัยภายในตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0002 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง