วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะงาดประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
เหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 (กองช่าง)
26  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง
18  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง