วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพักรางระบายน้ำ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพักรางระบายน้ำ หมู่ 4
14  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-003 (รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพักรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง