วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-003 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,560 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้างทาง
19  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าชุดตะเบงมานตามโครงการร่วมงานบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าทำผมตามโครงการร่วมงานบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้ารำโทนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าชุดตะเบงมานตามโครงการร่วมงานบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าโคมไฟโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง