วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-003 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,560 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้างทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-003 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,560 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้างทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0010 หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะเกลือ - ถนนดำ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสังเสียนไก่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง