วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกแสง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำเข้าสระประปา บ้านดอนพะงาด หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลตาปู่ - ถนนดำ บ้านมะเกลือ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-0002 สายสังเวียนไก่ บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในบ้าน บ้านใหม่ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางระบายน้ำ บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง