วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด(กรกฎาคม66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ 6 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลพะงาด 2 ช่วง หมู่ 2 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง