วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ หมู่ 4 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) พร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างอาหารกล่งวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด(เดือนมิถุนายน67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ) งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง